Катедра за медицинска хемија

Литература

Е-пошта Печати PDF

Препорачана литература1. ОПШТА И ОРГАНСКА ХЕМИЈА за студенти по медицина. Крстевска М, Алабаковска С, Ефремова-Аарон С,  Лабудовиќ Д, Цековска С. Скопје 2012.


2. БИОХЕМИЈА. Слобода Џекова-Стојкова и сор. , Скопје, трето издание, 2011  год.


3. Практикум по медицинска хемија. Уредник Босилкова Г, Алабаковска С, Богданска Ј, Ефремова-Аарон С, Корнети П, Лабудовиќ Д, Тодорова Б, Тошеска-Трајковска К, Цековска С, Џекова-Стојкова С, Скопје, 2012 год.Дополнителна литература

1. ОПШТА, ОРГАНСКА И БИОХЕМИЈА. Денистон Кетрин, Топинг Џозеф, Карет Роберт, шесто издание, 2010 год. издавач Табернакул, Скопје. Стручна редакција Соња Алабаковска, професор на Медицинскиот факултет во Скопје (дел од проектот на Владата на Р. Македонија за превод на учебници).

2. ОРГАНСКА ХЕМИЈА. Џон Мекмури, шесто издание, 2009 год, издавач Просветно дело, Скопје. Превод од англиски д-р Јане Богданов, д-р Бобдан Богданов, професори на катедрата по органска хемија на Природно-математички факултет во Скопје (дел од проектот на Владата на Р. Македонија за превод на учебници).