Катедра за медицинска хемија

Препораки за пишување на семинарски теми

Е-пошта Печати PDF

 1. Семинарската тема треба да биде напишана на најмалку 3, а најмногу на 5 страници, на А4 формат, со употреба на фонтовите: MAC C Times или Times New Roman, со големина на букви 12 и проред 1.5.
2. Секоја семинарска тема да биде проследена со постер презентација на А4 формат.
3. Усната презентација на семинарската тема да не трае повеќе од 20 минути.
4. Да бидат цитирани 5-7 референци.
5. Правила за цитирање на референци:

Списание
1. Статија од списание:
Halpern Sd, Ubel Pa, Caplan Al. Solid-organ transplantation in HIV infected patients. N Eng J Med. 2002 Jul 25; 347(4):284-7.
*Ако има повеќе од 6 автори се цитираат првите 6 и се дополнува со ет ал.
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL, Huerbin MK, Palmer A, Marion D, et al. Solid-organ transplantation in HIV infected patients. N Eng J Med. 2002 Jul 25; 347(4):284-7.
2. Волумен со суплемент
Halpern SD, Ubel PA. Solid-organ transplantation in HIV infected patients. Headache.2002;42 Suppl 2:S93-9.
3. Број со суплемент
Ubel PA. Solid-organ transplantation in HIV infected patients. Neurology.2002;58 (12 Suppl 7):S6-12.

Книги
1. Автор
Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis:Mosby;2002.


2. Поглавје од книга
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002.p.93-113

Електронски материјал
1. ЦД-РОМ
Anderson SC, PoulsenA. Anderson’s electronic atlas of hematology [CD-ROM]. Philadelphia:Lippincott Williams&Wilkins;2002.
2. Статија од списание на Интернет
Abood S. Quality improvement in itiative in nursing homes:the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs[serial on the Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 3 p.]
Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm
3. Homepage/Web site
Cancer-Pain.org[homepage on the Internet]. New York: Association of Cancer Online Resouces, Inc.; c 200-01[updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9].
Available from: http://www.cancer-pain.org/.
4. Дел од Homepage/Web site
American Medical Association[homepage on the Internet]. Chicago: The Association; c1995-2002[updated 2001 Aug 23; cited 2002 Aug 12]. AMA Office of Group Practice Liaison; [about 2 screens]. Available from: http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736. htm

За детални информации за цитирање на литература посетете ја страницата:
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html